Freundenberg Potvorice

Výrobný závod nemeckej firmy na výrobu vzduchových filtrov pre automobilový priemysel. Na voľnom pozemku v širšom okruhu Nového Mesta nad Váhom vznikol nový výrobný závod. Stavbu sme realizovali ako generálny dodávateľ formou komplexnej dodávky. Výrobný objekt pozostáva z viacloďovej haly založenej na prefabrikovaných pilótach, železobetónových hlaviciavch a nosná konštrukcia je železobetónový skelet. Opláštenie je z C-kaziet, tepelnej izolácie a trapézového plechu, zastrešenie je z trapézového plechu, tepelnej izolácie a plastovej fólie so svetlíkmi a potrebnou infraštruktúrou. Administratívna budova je  dvojpodlažná založená na prefabrikovaných pilótach, železobetónových hlaviciavch a nosná konštrukcia je železobetónový skelet. pláštenie je z C-kaziet, tepelnej izolácie a trapézového plechu, strop a zastrešenie je z prefabrikovaných panelov, strecha pozostáva z tepelnej izolácie a plastovej fólie. Celý objekt je vybavený potrebnou infraštruktúrou, zariadeniami a prevázkovými rozvodmi potrebných technologických médií. Vrámci vonkajších objektov sú vybudované dopravné napojenie na cestu I/61, vnútroareálové komunikácie, parkoviská, kanalizácia, žumpa, požiarny vodovod a prípojka vodovodu, prípojka a vnútroareálový rozvod plynu, vonkajšie osvetlenie trafostanica a prípojka VN a sadové úpravy oplotenie a vrátnica so vstupnou rampou.

Celková zastavaná plocha: 8 400 m2

Vonkajšie spevnené plochy: 5 800 m2

Rok ukončenia: 2009

Finančný objem: 3 650 000 €


Kontakt

STABILIT, spol. s r.o.
Podjavorinskej 9, Nové Mesto nad Váhom
032 770 8911
FAX 032 770 8933